Provozní podmínky - platnost od 15.10.2014


V souvislosti se spuštěním aplikace pro zveřejňování veřejných zakázek došlo k rozšíření smluvních podmínek. Pro všechny stávající uživatele modulu Prodej majetku se mění pouze to, že nyní máte možnost (nikoliv povinnost), využívat i modul Veřejných zakázek.

I. Preambule 1. Elektronická aplikace zInfo je systémem, který umožňuje přístup do dvou provozních portálů – Veřejné zakázky (dále jen „VZ“) a prodej.vasmajetek.cz (dále jen „VM“).
 2. Provedením registrace v systému zInfo se fyzická nebo právnická osoba (dále jen „uživatel“) zavazuje dodržovat povinnosti a pravidla stanovená v níže uvedených smluvních podmínkách a strpět uplatnění práv a příslušných opatření ze strany provozovatele portálu prodej.vasmajetek.cz a ze strany provozovatele zInfo a VZ dle těchto smluvních podmínek.
 3. Provozovatelem VM - prodej.vasmajetek.cz je společnost JH Partners s.r.o., IČ: 271 31 114, se sídlem Praha 1, Hradčany, Úvoz 15/115, PSČ: 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 98603, kontaktní údaje: poštovní adresa pro doručování je K Vinicím 202, Praha 6, Nebušice, 164 00, tel.: +420 605 43 233, e-mail: info@vasmajetek.cz (dále jen „Provozovatel VM“). Provozovatelem systému zInfo a portálu VZ je společnost Datlab s.r.o. IČ: 24213101, se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 179/12, PSČ: 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 189197, tel.: +420 224 232 754, e-mail: kontakt@datlab.cz (dále jen „Provozovatel 2“)
 4. Tyto smluvní podmínky upravují pravidla užívání VM, zInfo a VZ, účast jednotlivých osob na službách přístupných prostřednictvím VM, zInfo a VZ, názvy a charakteristiky služeb poskytovaných prostřednictvím VM, zInfo a VZ, způsoby platby za služby a další podmínky týkající se služeb poskytovaných VM, zInfo a VZ a vztahů Provozovatelů a uživatelů, a obecný postup pro registraci uživatelů na VM, zInfo a VZ.
 5. Uživatel se registruje do systému zInfo i do obou portálů zároveň a v rámci těchto všeobecných smluvních podmínek souhlasí se smluvními podmínkami zInfo, VM i VZ, přičemž však užívat může například jen VM nebo VZ. Systém zInfo uživatel používá vždy, protože jde o přístupovou infrastrukturu k portálům VM a VZ.


II. Obchodní podmínky VM 1. Internetový portál prodej.vasmajetek.cz (VM) je internetová aplikace, prostřednictvím níž lze za podmínek uvedených níže využít služby zobrazování informací o prodejích, dražbách a aukcích drobného majetku, automobilů a nemovitostí a vyhledávání v databázi výše uvedených informací s možností nastavení upozornění na předem vybrané typy nabídek. Dále lze využívat služby dražebního poradenství od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rozsahu kompetence odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dražebního servisu Asociace realitních kanceláří. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se na portálu podílí pouze spoluprací v sekci poradenství v přiměřeném rozsahu bez složité právní analýzy konkrétních případů, a nenese žádnou odpovědnost za ostatní obsah VM. Odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou poskytovány v reakci na konkrétní informace obsažené v dotazu uveřejněném uživatelem, jako tazatelem, na portálu VM, a dle právního stavu účinného v době uveřejnění dotazu na portálu VM, pokud v konkrétním případě není dohodnuto jinak. Informace nebo materiály poskytnuté uživateli prostřednictvím VM jsou určeny uživateli pouze jako podklad k vlastnímu rozhodnutí na vlastní odpovědnost. Provozovatel poradny si vyhrazuje právo neodpovídat na dotazy uživatelů, které nebudou v souladu s těmito podmínkami, zejména na dotazy příčící se dobrým mravům, dotazy vulgární či jinak napadající činnost portálu či poradny; současně je oprávněn takové dotazy z VM odstranit a smazat.
 2. Nemovitostmi se pro účely VM rozumí nemovité věci a byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zvláštního zákona. Automobily se rozumí osobní a/nebo nákladní silniční motorová vozidla včetně autobusů. Drobným majetkem se rozumí ostatní všechen ostatní majetek a práva, které jsou předmětem prodeje, dražeb či aukcí dle informací obsažených v databázi dostupné prostřednictvím VM (nemovitosti, automobily, drobný majetek, též dále jen „majetek“).
 3. Užít VM a účastnit se služeb VM mohou v celém rozsahu státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce, státní podniky, právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, způsobilé k právním úkonům (dále jen „Uživatel A“), a dále za podmínky, že dojde k řádné registraci některého z výše uvedených subjektů práva, mohou se stát uživateli i jeho jednotlivé majetkové odbory (dále jen „Uživatel B“). Užít VM a účastnit se služeb VM, avšak pouze v rozsahu vázajícím se k operacím a prvkům dražebního servisu, mohou subjekty vykonávající v souladu s příslušnými právními předpisy na území České republiky činnost realitních kanceláří (dále jen „Uživatel C“). Uživatel A, Uživatel B a Uživatel C jsou v těchto podmínkách označovány společně též jako „uživatel“. Podmínkou užití portálu VM je registrace příslušného subjektu dle pokynů uvedených na portálu a zřízení uživatelského účtu podle návodu uvedeného na portálu VM. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Pokud provozovatel (administrátor) zjistí, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn jednostranně a bez náhrady tyto účty uživateli zrušit. Bez registrace nelze sdílet informace obsažené na VM ani se jakkoli účastnit služeb tohoto portálu. Přístup k portálu VM mohou mít pouze jeho uživatelé, jako osoby registrované na tomto portálu, a to diferencovaně dle níže uvedených uživatelských rozhraní.
 4. Osoba, která má zájem užít VM, je povinna se zaregistrovat na portálu prostřednictvím registračního formuláře dle pokynů tam uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje, jinak k registraci nedojde. Uživatel je povinen všechny požadované údaje uvést pravdivě, úplně a v souladu se skutečností. Uživatel provedením registrace prohlašuje, že při registraci uvedl všechny údaje o své osobě aktuálně, pravdivě, správně a úplně a na výzvu provozovatele je povinen pravdivost všech údajů provozovateli doložit. Uživatel je povinen jakoukoli změnu osobních registračních údajů neprodleně oznámit Provozovateli 1 a je srozuměn s tím, že za případnou škodu vzniklou v souvislosti s neoznámením příslušných změn nenese Provozovatel 1 žádnou odpovědnost. Uživatel není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Provozovatel 1 je oprávněn vyzvat uživatele elektronickou cestou v případě pochybnosti o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti a/nebo pochybnosti o splnění způsobilosti být uživatelem VM uvedené v bodu 5. těchto podmínek k jejímu prokázání. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel 1 oprávněn uživatelský účet uživatele zablokovat.
 5. Uživatel je povinen při registraci zadat obchodní firmu nebo název subjektu, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tento subjekt, dále sídlo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. i další údaje ve formuláři vztahující se k příslušnému majetkovému odboru, jedná-li se o registraci majetkového odboru jako Uživatele B, na jejichž základě mu bude Provozovatelem 1 přiděleno heslo. Registraci účtu je oprávněn provést pouze sám subjekt práva, kterého se registrace týká, a to prostřednictvím fyzické osoby oprávněné jednat v příslušném rozsahu jménem příslušného subjektu práva, popř., jedná-li se o uživatele B, osoba oprávněná jednat za majetkový odbor příslušného subjektu práva.
 6. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a hesla k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel 1 nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena výlučně úmyslným zaviněním Provozovatele 1 nebo jeho hrubou nedbalostí.
 7. Uživatel je oprávněn kdykoliv zažádat Provozovatele 1 o odstranění uživatele z databáze VM. Provozovatel 1 po posouzení žádosti provede buď odstranění údajů o uživateli z přístupné databáze VM nebo údaje o uživateli v databázi VM znepřístupní. Provozovatel 1 není povinen odstranit údaje uživatelem vložené na VM.
 8. Služba „Vložit inzerát zdarma“ Tato služba umožňuje Uživateli A, B při dodržování těchto smluvních podmínek vkládat na portál zdarma v rozsahu umožněném Provozovatelem 1 portálu VM aktuální, pravdivé a úplné textové a obrazové informace a skutečnosti (dále jen „Data“) vztahující se ke konkrétnímu předmětu či právu Uživatele A, B, který/é nabízí k prodeji, a který spadá do kategorie drobného majetku, automobilů nebo nemovitostí. Každý inzerát musí obsahovat veškeré povinné údaje a uživatel je povinen vkládat příslušné informace na VM prostřednictvím formuláře Provozovatele 1 určeného pro vytvoření inzerátu na VM v rozsahu tam uvedeném. Jedná se zejména o popis majetku určeného ke zpeněžení a jeho případných právních vad, způsob zpeněžení majetku, v případě zpeněžení majetku prostřednictvím veřejné dražby o veškeré informace potřebné pro vydání dražební vyhlášky a zpeněžení předmětu dražby, podmínky pro vlastní dražební jednání, podmínky pro účast na dražbě, jakož i o veškeré další informace, vztahující se k příslušnému zpeněžení majetku, které bude mít Uživatel A, B k dispozici, včetně dražební vyhlášky v případě zpeněžení prostřednictvím dražby. Uživatel A, B je povinen informace vložené na VM aktualizovat bez odkladu vždy, když dojde ke změně jakékoli informace důležité z hlediska třetí osoby – potenciálního zájemce o nabytí majetku (zejména změna data nebo místa konání dražby či jiného zpeněžení majetku, změna podmínek účasti při dražbě/zpeněžení majetku, zrušení dražby atd.) Inzerát, který nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat neaktuální či nesmyslná data, bude Provozovatelem 1 odstraněn. Služba „Vložit inzerát zdarma“ je aktivována každému Uživateli A, B okamžikem jeho registrace na VM, a to zdarma. Provozovatel 1 je oprávněn jednostranně přesunout inzerát Uživatele A, B do jiné kategorie, pokud Uživatelem A, B zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu. Provozovatel 1 nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu Uživatele A, B, zejména za aktuálnost a pravdivost údajů a informací v něm obsažených. Uživatel není oprávněn jakoukoli službu VM využít k reklamním účelům.
 9. Návod pro uživatele k užití služeb VM je obsažen na portálu VM v oddílu „Nápověda“.
 10. Ceny služeb jsou uvedeny v platném ceníku přístupném na VM.
 11. Uživatel vyslovuje souhlas s tím, že služby VM mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „Propojené servery“), zejména na server vasmajetek.cz a na servery uvedené v detailu nabídky majetku na VM. Propojené servery nejsou kontrolovány Provozovatelem 1 a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Provozovatel není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb VM neznamená, že by Provozovatel 1 schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich Provozovateli 1. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné Propojené servery používat a je odpovědný za dodržování všech podmínek, které se k nim vztahují.
 12. Provozovatel 1 nenese odpovědnost za obsah a aktuálnost dat, textů a vizuálních děl vytvořených třetími osobami zpřístupněných prostřednictvím VM, jejich soulad se zákony České republiky, jejich aktuálnost, správnost a pravdivost, ani za případné zásahy třetích osob do takových textů.
 13. Uživatel se zavazuje, že informace zpřístupněné prostřednictvím VM neposkytne jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele 1 ani neumožní jejich užití či šíření jakoukoli třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele 1.
 14. Výluky systému. Provozovatel 1 provádí pravidelnou údržbu VM a za tímto účelem je oprávněn provoz VM omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Provozovatel 1 je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit alespoň 1 (jednu) hodinu předem upozorněním uveřejněným na serveru. Výluky se předpokládají především v nočních hodinách.
 15. Provozovatel 1 neručí za dostupnost ani plnou funkčnost VM a negarantuje rychlost připojení uživatelů ani rychlost kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému. Provozovatel 1 neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem VM anebo internetových stránek, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se realizuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně Provozovatele 1 a popř. dalších zúčastněných osob. Provozovatel 1 nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby případně vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat.
 16. Data (texty, vizuální díla atd.) k uveřejnění prostřednictvím VM určí Uživatel A, B využitím služby Vložit inzerát zdarma s tím, že je oprávněn nabízet k prodeji/dražbě/aukci pouze majetek, jehož je vlastníkem, resp. pouze práva, jejichž je nositelem, jakož i určit k uveřejnění pouze data, k nimž mu svědčí veškerá práva. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah veškerých dat, textů, vizuálních děl či jejich částí určených uživatelem k uveřejnění prostřednictvím VM a bere na vědomí, že veškerá data včetně údaje o něm i třetích osobách uveřejněné prostřednictvím VM jsou přístupné i osobám z jiných států, a je s tím srozuměn.
 17. Registrací uživatel uděluje Provozovateli 1 souhlas k užívání dat, textů, databází, aplikací, vizuálních děl či jejich částí určených uživatelem k uveřejnění prostřednictvím VM, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona) a to bez nároku na honorář. Provozovatel 1 je zejména oprávněn je používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění k nim třetím osobám, převádět nebo prodávat je (jejich originál či rozmnoženiny) a vytvářet z nich souborná či odvozená díla. Provozovatel 1 je dále oprávněn poskytovat oprávnění k provádění kterýchkoliv z předchozích práv udělených ve vztahu k uživatelem poskytnutým textům a vizuálním dílům třetím osobám. Na základě poskytnutí těchto textů a vizuálních děl však nevzniká Provozovateli 1 povinnost tyto jakkoli užívat.
 18. Za obsah dat (textu, vizuálního díla atd.) určených uživatelem k uveřejnění prostřednictvím VM a/nebo uveřejněných uživatelem prostřednictvím VM, jejich případný rozpor se zákonem a související případně vzniklou škodu nese plnou odpovědnost v celém rozsahu výlučně uživatel. Uživatel je povinen uvádět odkazy na původní zdroj (zejména ve vztahu k vizuálnímu dílu, k nimž mají autorská práva třetí osoby odlišné od uživatele, a k osobním údajům, které jsou součástí dat.)
 19. Uživatel není oprávněn prostřednictvím VM uveřejnit zejména:

  1. texty, jejichž autorem je třetí osoba odlišná od uživatele či takové texty, u nichž není autor znám;
  2. vizuální záznamy, k nimž uživateli nesvědčí autorská práva;
  3. texty, jejichž obsahem je reklama a inzerce a to ani ve formě odkazů na zboží či služby třetích osob;
  4. oficiální texty politických stran;
  5. sdělení, které by zakládalo právo třetí osoby na uveřejnění odpovědi nebo uveřejnění dodatečného sdělení ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového zákona), tedy sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, či sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, jestliže toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím.

 20. Provozovatel 1 je oprávněn texty či vizuální nebo audiovizuální díla uživatele odstranit z VM v případě, že jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo se neslučují se zájmy Provozovatele 1, popř. odmítnout uveřejnění dalších inzerátů uživatele a vyrozumět o tom uživatele elektronickou cestou a uplatnit další postupy dle těchto podmínek.
 21. O umístění textu či vizuálního díla určeného uživatelem k uveřejnění prostřednictvím VM rozhoduje Provozovatel 1. Uživatel se zavazuje svoji inzerci pravidelně aktualizovat a neumístit na VM neaktuální či nepravdivý inzerát nebo bez předchozího souhlasu Provozovatele 1 provádět hromadné odstraňování a opětovné vkládání inzerátů.
 22. Provozovatel 1 je oprávněn připojovat na závěr obsahu určeného uživatelem k uveřejnění prostřednictvím VM odkazy či reklamní slogany.
 23. Provozovatel 1 je oprávněn sledovat a vyhodnocovat veškeré údaje jednotlivých uživatelů z profilu služeb VM, jakož i s VM související, pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat bez uvedení identifikačních údajů o konkrétním uživateli s tím, že tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel VM s tímto výslovně souhlasí.
 24. Celý systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba portálu a jeho struktura včetně nazvu portálu prodej.vasmajetek.cz (VM) jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel 1. Obsah umístěný na VM popř. v databázích systému VM podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jakékoliv užití shora uvedeného, jakož i dalších autorských děl přístupných prostřednictvím VM a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti včetně rozmnožování za pomoci Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů je možné pouze s výslovným předchozím souhlasem Provozovatele 1. Užití autorských práv nebo práv k databázi, aplikaci či k datům v nich obsaženým bez výslovného předchozího souhlasu Provozovatele 1 je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Osoba, do jejíchž autorských práv bylo zasaženo, má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
 25. Uživatel nesmí využít server k šíření dat, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými v České republice, k šíření virů a dalších podobných destruktivních programů a nevyžádaných dat, a to jakoukoli formou. Uživatel není oprávněn použít jakékoli prostředky (HW, SW, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření), které by mohly ovlivnit funkce VM či jeho chod a/nebo mít za následek neoprávněné užití dat přístupných prostřednictvím VM, popř. by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu VM. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému VM, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému. Využití služby „Nová nabídka“ uživatelem v souladu s těmito podmínkami nepředstavuje neoprávněný zásah do systému VM.
 26. Uživatel se zavazuje zdržet se používání VM způsobem, kterým by jakýmkoli způsobem obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických komunikací. Jakákoli dispozice uživatele s uživatelským účtem jiného uživatele je nepřípustná.
 27. Uživatel je povinen při užívání VM dodržovat tyto podmínky a obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen při užívání tohoto serveru respektovat veškerá práva třetích osob a zdržet se jakýchkoli protiprávních zásahů do práv třetích osob, zejména do autorských a osobnostních práv, jakož i zásahů do dobrého jména a dobré pověsti třetích osob.
 28. Uživatel není oprávněn jakékoliv případné pohledávky vůči Provozovateli 1 postoupit na třetí osobu.
 29. Provozovatel 1 má právo jakkoli zamezit šíření dat, které by uživatel přes upozornění šířil v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem.
 30. Uživatel uděluje Provozovateli 1 tohoto serveru, jako zpracovatelům osobních údajů, výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které Provozovateli 1 sdělí v souvislosti se svojí registrací na portálu VM, zejména za účelem správy a provozu VM, poskytování služeb na portálech a/nebo za účelem svého interního využití, pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které přímo nebo nepřímo ovládá či jinak patří s Provozovatelem 1 do podnikatelského seskupení včetně šíření obchodních sdělení a nabídek služeb, a to na dobu neurčitou. Uživatel má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Provozovatelem 1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým Provozovateli 1 a právo na jejich opravu. Uživatel uděluje Provozovateli 1 souhlas k užívání osobních údajů uživatele sdělených Provozovateli 1 při registraci k cílení reklamy. Provozovatel 1 je oprávněn používat osobní údaje uživatele pro cílení reklamy uživatelům VM, zejména je oprávněn zasílat uživatelům e-maily s reklamním obsahem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci uživatele.
 31. Provozovatel 1 je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s uživatelem formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 1 ze zákonných důvodů a dále z níže uvedených důvodů, čímž dojde ke zrušení smlouvy, popř. pozastavit účet uživatele a/nebo zrušit registraci uživatele:

  1. který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto smluvní podmínky, popř. právní předpisy, a/nebo který svým jednáním poškodil dobré jméno portálu a/nebo jeho Provozovatele 1, případně u kterého má Provozovatel 1 důvodné podezření, že takový uživatel má v úmyslu nebo může svým jednáním způsobit Provozovateli 1 nebo třetí osobě škodu, nebo
  2. z důvodu uvedení nepravdivých nebo neaktuálních údajů uživatele při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů nebo neprokázání pravdivosti údajů či způsobilosti být uživatelem Provozovateli 1 přes jeho výzvu učiněnou elektronickou cestou.

 32. Osoba, které byl Provozovatelem 1 pozastaven účet, zrušena registrace nebo vůči které Provozovatel 1 od smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele 1 se opětovně zaregistrovat jako uživatel. Fyzická ani právnická osoba nemá žádný právní nárok na užívání serveru a/nebo na uzavření smlouvy s Provozovatelem 1. Provozovatel 1 je oprávněn neumožnit osobě registraci na portálu VM, zrušit osobě registraci na VM a za podmínek zde uvedených jednostranně odstoupit od smlouvy s uživatelem, a/nebo omezit přístup uživatele k některým službám VM.
 33. Další práva uživatele týkající se odstoupení od smlouvy jsou obsažena v obchodním zákoníku.
 34. Smlouva mezi Provozovatelem 1 a uživatelem je uzavřená na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět či ukončit odstoupením pouze v případech uvedených v obchodním zákoníku a v těchto podmínkách.
 35. V případě porušení těchto podmínek uživatelem je Provozovatel 1 oprávněn dále:

  1. upozornit uživatele elektronickou cestou na porušení podmínek a případně (dle povahy porušení) stanovit uživateli i lhůtu k nápravě ve lhůtě 7 dnů; nedojde-li v uvedené lhůtě k nápravě, může Provozovatel 1 jednostranně vypovědět tuto smlouvu formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 1; smlouva skončí uplynutím výpovědní doby 30 dnů, která počne běžet po doručení výpovědi uživateli. V případě pochybností mají smluvní strany za to, že výpověď byla uživateli doručena třetím dnem po odeslání výpovědi Provozovatelem 1 na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 1;
  2. upozornit uživatele elektronickou cestou na porušení podmínek a tuto smlouvu jednostranně vypovědět formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 1; smlouva skončí uplynutím výpovědní doby 30 dnů, která počne běžet po doručení výpovědi uživateli. V případě pochybností mají smluvní strany za to, že výpověď byla uživateli doručena třetím dnem po odeslání výpovědi na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 1;
  3. uveřejnit na serveru informaci o porušení smluvních podmínek uživatelem spolu s identifikací uživatele;
  4. odstranit ze serveru data uživatele;
  5. zamezit uveřejnění dat a to vždy dle uvážení Provozovatele 1 jednotlivě nebo kombinovaně v závislosti na charakteru a závažnosti jednotlivého porušení ze strany uživatele.

 36. Provozovatel 1 je oprávněn tyto smluvní podmínky jednostranně měnit za podmínek zde stanovených formou uveřejnění nových smluvních podmínek na VM a to i bez předchozího upozornění. Nové znění smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu VM - prodej.vasmajetek.cz. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze smluvních podmínek každým užitím VM, resp. systému portálu. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění příslušných nových smluvních podmínek smlouvu vypovědět formou e-mailové zprávy doručené Provozovateli 1 na e-mailovou adresu uvedenou výše v bodu 1. těchto podmínek z e-mailové adresy uživatele registrované u Provozovatele 1 s výpovědní lhůtou 30 dnů, která počne běžet po dni doručení výpovědi Provozovateli 1. Pokud uživatel v uvedené lhůtě 15 dnů smlouvu nevypoví, mají smluvní strany souhlasně za to, že uživatel akceptuje změnu smluvních podmínek a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových smluvních podmínek řídí těmito smluvními podmínkami v novém znění.
 37. Důvodem pro změnu smluvních podmínek může být zejména jedna nebo více z níže uvedených okolností:

  1. dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, ukládajících taková práva či povinnosti Provozovateli 1 nebo uživateli, které jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami a/nebo je nutné tato práva či povinnosti učinit součástí těchto smluvních podmínek
  2. změnu smluvních podmínek si vyžádá potřeba zlepšení technické úrovně VM včetně zlepšení jeho zabezpečení před jeho zneužitím, a/nebo zvýšení uživatelského komfortu a/nebo nutnost odstranění závad a nedostatků v systému VM resp. Propojených portálů;
  3. změnu podmínek si vyžádá Provozovatelem 1 provedená analýza požadavků uživatelů, spolupracujících subjektů, a/nebo přizpůsobování se trhu, a/nebo změna v obchodní nebo marketingové strategii Provozovatele 1;
  4. změnu podmínek si vyžádá nutnost ochrany přístupového hesla uživatele či jiných dat v rámci systému VM a databází zpřístupněných prostřednictvím VM;
  5. významná změna na trhu nemovitostí, nebo automobilů, nebo drobného majetku, nebo v oblasti sítě elektronických komunikací či dražeb, nebo v kurzu měny koruna česká.

 38. Dokladem o obsahu smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem 1 a uživatelem je uživatelem vyplněný registrační formulář, akceptační e-mail Provozovatele 1, tyto smluvní podmínky (event. ve znění jejich změn provedených v souladu s body 39. a 40. těchto podmínek) a záznam o objednání služby uživatelem v systému VM, který je Provozovatel 1 povinen udržovat po dobu nejméně 1 kalendářního roku od objednání služby, pokud příslušná právní úprava nestanoví období delší. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese na svojí straně uživatel a na svojí straně Provozovatel 1 v závislosti na tom, kdo komunikační prostředek užije.
 39. Veškerá práva a povinnosti Provozovatele 1 související s portálem VM - prodej.vasmajetek.cz, včetně práva a povinností ze smluv uzavřených s uživateli je Provozovatel 1 oprávněn jednostranně převést na třetí osobu. Účinnost případného převodu práv a povinností Provozovatele 1 ze smluv uzavřených s uživateli na třetí osobu nastane dnem, kdy bude na portálu VM prodej.vasmajetek.cz uveřejněno upravené znění těchto smluvních podmínek tak, že jako Provozovatel 1 bude uvedena třetí osoba. Od toho dne bude uživatel vázán a oprávněn výlučně vůči takové třetí osobě, která se výše uvedeným dnem uveřejnění nových smluvních podmínek stane smluvní stranou smlouvy původně uzavřené uživatelem s Provozovatelem 1. Uživatel provedením registrace na tomto serveru vyslovuje svůj souhlas s převodem veškerých práv a povinností Provozovatele 1 ze smluv uzavřených s uživatelem na třetí osobu a zavazuje se poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro realizaci tohoto ujednání.
 40. V případě, že by některé ustanovení těchto smluvních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí smluvních podmínek nebo smlouvy uzavřené s uživatelem.
 41. Zánikem nebo zrušením smlouvy s uživatelem nezanikají souhlasy udělené uživatelem v souvislosti se smlouvou a právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty). Každý Uživatel A odpovídá za jednání i opomenutí každého Uživatele B, který tvoří ať přímo či nepřímo jeho organizační součást.
 42. Tyto smluvní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu VM - prodej.vasmajetek.cz. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí hmotným i procesním právem České republiky.


III. Obchodní podmínky zInfo a portálu VZ 1. Systém zInfo je ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "Zákon") elektronickým nástrojem společnosti Datlab s.r.o., která uvedený nástroj provozuje. Elektronický nástroj zInfo slouží k evidenci, k poskytování dokumentů k zadávacím řízením v elektronické podobě neomezeným dálkovým způsobem a k elektronické úkony bez odesílání datové zprávy a splňuje podmínky pro profil zadavatele (certifikát zde).
 2. Tyto obchodní podmínky) slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování systému zInfo a portálu VZ a všichni uživatelé tohoto systému jsou povinni je dodržovat. Přihlášením (registrací) do systému se k dodržování obchodních podmínek zavazují.
 3. Certifikační orgán ATS Relsie ověřilo a potvrdilo vydáním certifikát (certifikát zde), že ve vztahu k funkcionalitám elektronické nástroje zInfo a k prostředí, ve kterém je systém zInfo provozován v souladu s vyhláškou vlády ČR č. 9/2011 Sb. a 133/2012 Sb., shodu elektronického nástroje zInfo s technickými a bezpečnostními požadavky vyplývajícími ze Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ze souvisejících vyhlášek v platném znění.
 4. Užít zInfo a VZ a účastnit se služeb VZ mohou v celém rozsahu všichni zadavatelé ve smyslu Zákona, způsobilí k právním úkonům (dále jen „Uživatel A“), a dále za podmínky, že dojde k řádné registraci některého z výše uvedených subjektů práva, mohou se stát uživateli i jeden nebo více jeho odborů, respektive jejich pracovníků (dále jen „Uživatel B“), které mají v rámci vnitřních pravidel Uživatele A oprávnění zadávat veřejné zakázky jeho jménem. Uživatel A odpovídá za to, že všichni Uživatelé B, které v rámci jeho práva zadavatele budou registrováni k užívání zInfo a VZ jsou oprávněni vykonávat činnosti v rámci zadávacího řízení k veřejným zakázkám. Provozovatel 2 nenese žádnou odpovědnost za případné rozpory činnosti Uživatelů B s činností Uživatele A nebo s vnitřním řádem a jinými předpisy zadavatele, kterými se má řídit chování Uživatelů A a B.
 5. Uživatel A a Uživatel B jsou v těchto podmínkách označováni společně též jako „uživatel“. Podmínkou užití zInfo a VZ je registrace příslušného subjektu dle pokynů uvedených na portálu a zřízení uživatelského účtu podle návodu uvedeného na zInfo. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Pokud Provozovatel 2 zjistí, že jeden uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn jednostranně a bez náhrady tyto účty uživateli zrušit. Pokud více fyzických osob vystupuje vůči systému jako jeden uživatel, může provozovatel tento účet zrušit. Bez registrace nelze sdílet informace obsažené na zInfo nebo VZ ani se jakkoli účastnit služeb zInfo a VZ. Přístup k zInfo a VZ mohou mít pouze jeho uživatelé, jako osoby registrované, a to diferencovaně dle níže uvedených uživatelských rozhraní.
 6. Osoba, která má zájem užít zInfo a VZ, je povinna se zaregistrovat na zInfo prostřednictvím registračního formuláře dle pokynů tam uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje, jinak k registraci nedojde. Uživatel je povinen všechny požadované údaje uvést pravdivě, úplně a v souladu se skutečností. Uživatel provedením registrace prohlašuje, že při registraci uvedl všechny údaje o své osobě aktuálně, pravdivě, správně a úplně a na výzvu Provozovatele 2 je povinen pravdivost všech údajů Provozovateli 2 doložit. Uživatel je povinen jakoukoli změnu osobních registračních údajů neprodleně oznámit Provozovateli 2 a je srozuměn s tím, že za případnou škodu vzniklou v souvislosti s neoznámením příslušných změn nenese Provozovatel 2 žádnou odpovědnost. Uživatel není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Provozovatel 2 je oprávněn vyzvat uživatele elektronickou cestou v případě pochybnosti o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti a/nebo pochybnosti o splnění způsobilosti být uživatelem zInfo a VZ uvedené v bodu 5. těchto podmínek k jejímu prokázání. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel 2 oprávněn uživatelský účet uživatele zablokovat.
 7. Uživatel je povinen při registraci zadat správně, pravdivě a úplně všechny povinné položky v registračním formuláři. Registraci účtu je oprávněn provést pouze sám subjekt práva, kterého se registrace týká, a to prostřednictvím fyzické osoby – Uživatele A - oprávněné jednat v příslušném rozsahu jménem příslušného subjektu práva. Uživatelé B, jakožto osoby oprávněné jednat za příslušný subjekt práva ve vztahu k veřejným zakázkám registruje Uživatel A, který je zároveň odpovědný za jejich činnost v rámci zInfo a VZ a je povinen každého takového Uživatele B seznámit s těmito smluvními podmínkami a dohlížet na jejich dodržování ze strany každého Uživatele B, kterého registroval.
 8. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a hesla k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel 2 nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel a s tím související škody, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena výlučně úmyslným zaviněním Provozovatele 2 nebo jeho hrubou nedbalostí.
 9. Uživatelé mají povinnost opatřit dokumenty vkládané do zInfo a VZ opatřit elektronickým podpisem vždy, když to požaduje Zákon nebo jeho prováděcí předpisy a v dalších obdobných případech. Za dodržování této povinnosti plně odpovídají uživatelé, jimž Provozovatel 2 důrazně doporučuje, aby opatřovali zaručeným elektronickým podpisem dokumenty sami a informace o elektronickém podpisu a přístupovým heslům k němu udržovali v tajnosti. Pokud uživatelé využijí funkcionality elektronického podepsání PDF osobním certifikátem v rámci systému zInfo, prohlašují tímto, že jsou si vědomi, že v rámci této funkcionality dochází k přenosu soukromého klíče pomocí šifrovaného protokolu https čistě na zodpovědnost zadavatele a že Provozovatel 2 neručí za případný únik tohoto klíče a škody s tímto únikem spojené.
 10. Uživatelé jsou povinni vkládat do zInfo a VZ pouze dokumenty v otevřených formátech (např. pdf, doc, docx, txt, odt apod.) v souladu s požadavky Zákona a prováděcích předpisů k němu. Za plnění této povinnosti odpovídají uživatelé. Provozovatel 2 za plnění této povinnosti neodpovídá.
 11. Služby zInfo a VZ jsou zpoplatněné. Informace o výši poplatků za služby jsou uvedeny v platném ceníku na webových stránkách zInfo. Uživatelé jsou povinni za služby zInfo a VZ řádně a včas zaplatit Provozovateli 2 cenu dle platného ceníku. Případné změny v cenách služeb je Provozovatel 2 povinen uživatelům ohlásit emailem na registrované maily uživatelů s dostatečným předstihem, nejpozději však 1 měsíc před účinností této změny.
 12. Provozovatel 2 není povinen odstranit údaje uživatelem vložené na zInfo a VZ, zejména pak údaje které musí evidovat podle povinností daných vyhláškami 9/2011 a 133/2012.
 13. Uživatel vyslovuje souhlas s tím, že služby zInfo a VZ mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „Propojené servery“). Propojené servery nejsou kontrolovány Provozovatelem 2 a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Provozovatel 2 není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb zInfo a VZ neznamená, že by Provozovatel 2 schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné Propojené servery používat a je odpovědný za dodržování všech podmínek, které se k nim vztahují.
 14. Provozovatel 2 nenese odpovědnost za obsah a aktuálnost dat, textů a vizuálních děl vytvořených třetími osobami zpřístupněných prostřednictvím VZ, jejich soulad se zákony České republiky, jejich aktuálnost, správnost a pravdivost, ani za případné zásahy třetích osob do takových textů.
 15. Výluky systému v pracovní době. Provozovatel 2 provádí pravidelnou údržbu zInfo a VZ a za tímto účelem je oprávněn provoz zInfo a VZ omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Provozovatel 2 je povinen termín výluky v pracovní době a přibližnou délku výluky oznámit alespoň 1 den předem upozorněním uveřejněným na serveru a emailem na registrované adresy uživatelů. Výluky v pracovní době se předpokládají jako výjimečná opatření, Provozovatel 2 bude k údržbě serveru a k dalším pracím vyžadujícím částečné nebo úplné omezení provozu zInfo a VZ využívat především noční hodiny.
 16. Provozovatel 2 neručí za dostupnost ani plnou funkčnost zInfo a VZ a negarantuje rychlost připojení uživatelů ani rychlost kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému. Provozovatel 2 neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem zInfo a VZ anebo internetových stránek, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se realizuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně Provozovatele 2 a popř. dalších zúčastněných osob. Provozovatel 2 nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby případně vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat.
 17. Data (zadávací dokumentaci, další texty k VZ atd.) k uveřejnění prostřednictvím zInfo a VZ určí Uživatel A, B, který zároveň nese plnou odpovědnost za obsah veškerých dat, textů, vizuálních děl či jejich částí určených uživatelem k uveřejnění prostřednictvím zInfo a VZ a bere na vědomí, že veškerá data včetně údaje o něm i třetích osobách uveřejněné prostřednictvím zInfo a VZ jsou přístupné i osobám z jiných států, a je s tím srozuměn.
 18. Za obsah dat (zadávací dokumentaci, další texty k VZ atd.) určených uživatelem ke uveřejnění prostřednictvím zInfo a VZ a/nebo uveřejněných uživatelem prostřednictvím zInfo a VZ, jejich případný rozpor se zákonem a související případně vzniklou škodu nese plnou odpovědnost v celém rozsahu výlučně uživatel.
 19. Provozovatel 2 je oprávněn sledovat statistické údaje o uživatelích služeb zInfo a VZ, jakož i se zInfo a VZ související, pro účely zkvalitňování služeb zInfo a VZ. Tyto statistické údaje je Provozovatel 2 oprávněn dále využívat, avšak vždy bez uvedení identifikačních údajů o konkrétních uživatelích. Uživatel zInfo a VZ s tímto výslovně souhlasí.
 20. Celý systém zInfo a VZ a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba portálu a jeho struktura včetně nazvu systému zInfo jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel 2. Užití autorských práv nebo práv k databázi, aplikaci či k dalším datům v nich obsaženým (s výjimkou veřejných informací o veřejných zakázkách a dalších informací z veřejné části profilu zadavatele) bez výslovného předchozího souhlasu Provozovatele 2 je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Osoba, do jejíchž autorských práv bylo zasaženo, má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
 21. Uživatel nesmí využít server k šíření dat, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými v České republice, k šíření virů a dalších podobných destruktivních programů a nevyžádaných dat, a to jakoukoli formou. Uživatel není oprávněn použít jakékoli prostředky (HW, SW, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření), které by mohly ovlivnit funkce zInfo a VZ či jeho chod a/nebo mít za následek neoprávněné užití dat přístupných prostřednictvím zInfo a VZ, popř. by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu zInfo a VZ. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému zInfo a VZ, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.
 22. Uživatel se zavazuje zdržet se používání zInfo a VZ způsobem, kterým by jakýmkoli způsobem obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických komunikací, zejména pak jiné uživatele systému zInfo. Jakákoli dispozice uživatele s uživatelským účtem jiného uživatele je nepřípustná.
 23. Uživatel je povinen při užívání zInfo a VZ dodržovat tyto podmínky a obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen při užívání tohoto serveru respektovat veškerá práva třetích osob a zdržet se jakýchkoli protiprávních zásahů do práv třetích osob, zejména do autorských a osobnostních práv, jakož i zásahů do dobrého jména a dobré pověsti třetích osob.
 24. Uživatel není oprávněn jakékoliv případné pohledávky vůči Provozovateli 2 postoupit na třetí osobu.
 25. Provozovatel 2 má právo jakkoli zamezit šíření dat, které by uživatel přes upozornění šířil v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem.
 26. Uživatel uděluje Provozovateli 2 tohoto serveru, jako zpracovatelům osobních údajů, výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které Provozovateli 2 sdělí v souvislosti se svojí registrací na zInfo a VZ, zejména za účelem správy a provozu zInfo a VZ, poskytování služeb na portálech a/nebo za účelem svého interního využití, pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které přímo nebo nepřímo ovládá či jinak patří s Provozovatelem 2 do podnikatelského seskupení včetně šíření obchodních sdělení a nabídek služeb, a to na dobu neurčitou. Uživatel má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Provozovatelem 2. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým Provozovateli 2 a právo na jejich opravu. Uživatel uděluje Provozovateli 2 souhlas k užívání osobních údajů uživatele sdělených Provozovateli 2 při registraci k cílení reklamy. Provozovatel 2 je oprávněn používat osobní údaje uživatele pro cílení reklamy uživatelům zInfo a VZ, zejména je oprávněn zasílat uživatelům e-maily s reklamním obsahem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci uživatele.
 27. Provozovatel 2 je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s uživatelem formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 2 ze zákonných důvodů a dále z níže uvedených důvodů, čímž dojde ke zrušení smlouvy, popř. pozastavit účet uživatele a/nebo zrušit registraci uživatele:

  1. pokud uživatel řádně a včas nehradí platby za užívání služeb zInfo a VZ
  2. který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto smluvní podmínky, popř. právní předpisy, a/nebo který svým jednáním poškodil dobré jméno portálu a/nebo jeho Provozovatele 2, případně u kterého má Provozovatel 2 důvodné podezření, že takový uživatel má v úmyslu nebo může svým jednáním způsobit Provozovateli 2 nebo třetí osobě škodu, nebo
  3. z důvodu uvedení nepravdivých nebo neaktuálních údajů uživatele při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů nebo neprokázání pravdivosti údajů či způsobilosti být uživatelem Provozovateli 2 přes jeho výzvu učiněnou elektronickou cestou.

 28. Osoba, které byl Provozovatelem 2 pozastaven účet, zrušena registrace nebo vůči které Provozovatel 2 od smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele 2 se opětovně zaregistrovat jako uživatel. Fyzická ani právnická osoba nemá žádný právní nárok na užívání zInfo a VZ. Provozovatel 2 je oprávněn neumožnit osobě registraci na zInfo a VZ, zrušit osobě registraci na zInfo a VZ a za podmínek zde uvedených jednostranně odstoupit od smlouvy s uživatelem, a/nebo omezit přístup uživatele k některým službám zInfo a VZ.
 29. V případě porušení těchto podmínek uživatelem je Provozovatel 2 oprávněn dále:

  1. upozornit uživatele elektronickou cestou na porušení podmínek a případně (dle povahy porušení) stanovit uživateli i lhůtu k nápravě ve lhůtě 7 dnů; nedojde-li v uvedené lhůtě k nápravě, může Provozovatel 2 jednostranně ukončit registraci uživatele a toto oznámit formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 2; registrace skončí uplynutím výpovědní doby 30 dnů, která počne běžet po doručení zprávy o ukončení uživateli. V případě pochybností mají strany za to, že ukončení bylo uživateli doručeno třetím dnem po odeslání Provozovatelem 2 na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 2;
  2. upozornit uživatele elektronickou cestou na porušení podmínek a jednostranně ukončit registraci formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 2; smlouva skončí uplynutím výpovědní doby 30 dnů, která počne běžet po doručení zprávy uživateli. V případě pochybností mají strany za to, že výpověď byla uživateli doručena třetím dnem po odeslání zprávy o ukončení registrace na e-mailovou adresu uživatele registrovanou u Provozovatele 2;
  3. uveřejnit na serveru informaci o porušení smluvních podmínek uživatelem spolu s identifikací uživatele;
  4. odstranit ze serveru data uživatele;

 30. Provozovatel 2 je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek zde stanovených formou uveřejnění nových obchodních podmínek na zInfo, a to i bez předchozího upozornění. Nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu zInfo. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek při svém prvním přihlášení do systému zInfo a VZ po okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění příslušných nových obchodních podmínek smlouvu vypovědět formou e-mailové zprávy doručené Provozovateli 2 na e-mailovou adresu uvedenou výše v bodu 1. těchto podmínek z e-mailové adresy uživatele registrované u Provozovatele 2 s výpovědní lhůtou 30 dnů, která počne běžet po dni doručení zprávy Provozovateli 2. Pokud uživatel v uvedené lhůtě 15 dnů smlouvu nevypoví, mají strany souhlasně za to, že uživatel akceptuje změnu obchodních podmínek a souhlasí s tím, že se jejich vztah ode dne účinnosti nových obchodních podmínek řídí těmito obchodními podmínkami v novém znění.
 31. Důvodem pro změnu obchodních podmínek může být zejména jedna nebo více z níže uvedených okolností:

  1. dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, ukládajících taková práva či povinnosti Provozovateli 2 nebo uživateli, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami a/nebo je nutné tato práva či povinnosti učinit součástí těchto obchodních podmínek
  2. změnu obchodních podmínek si vyžádá potřeba zlepšení technické úrovně zInfo a VZ včetně zlepšení jeho zabezpečení před jeho zneužitím, a/nebo zvýšení uživatelského komfortu a/nebo nutnost odstranění závad a nedostatků v systému zInfo a VZ resp. Propojených portálů;
  3. změnu podmínek si vyžádá Provozovatelem 2 provedená analýza požadavků uživatelů, spolupracujících subjektů, a/nebo přizpůsobování se trhu, a/nebo změna v obchodní nebo marketingové strategii Provozovatele 2;
  4. změnu podmínek si vyžádá nutnost ochrany přístupového hesla uživatele či jiných dat v rámci systému zInfo a VZ a databází zpřístupněných prostřednictvím zInfo a VZ.

 32. Dokladem o obsahu dohody uzavřené mezi Provozovatelem 2 a uživatelem je Uživatelem A vyplněný registrační formulář a odsouhlasení smluvních podmínek v rámci přihlášení se do zInfo a VZ. Uživatele B registruje do zInfo Uživatel A, který rovněž nese plnou odpovědnost za jejich činnost v rámci zInfo a VZ a je povinen je seznámit se smluvními podmínkami, jakož i s jejich případnými aktualizacemi.
 33. Veškerá práva a povinnosti Provozovatele 2 související s zInfo a VZ, včetně práva a povinností ze smluv uzavřených s uživateli je Provozovatel 2 oprávněn jednostranně převést na třetí osobu. Účinnost případného převodu práv a povinností Provozovatele 2 ze smluv uzavřených s uživateli na třetí osobu nastane dnem, kdy bude na zInfo a VZ uveřejněno upravené znění těchto smluvních podmínek tak, že jako Provozovatel 2 bude uvedena třetí osoba. Od toho dne bude uživatel vázán a oprávněn výlučně vůči takové třetí osobě, která se výše uvedeným dnem uveřejnění nových smluvních podmínek stane smluvní stranou smlouvy původně uzavřené uživatelem s Provozovatelem 2. Uživatel provedením registrace na tomto serveru vyslovuje svůj souhlas s převodem veškerých práv a povinností Provozovatele 2 ze smluv uzavřených s uživatelem na třetí osobu a zavazuje se poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro realizaci tohoto ujednání.
 34. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo dohody uzavřené s uživatelem.
 35. Zánikem nebo zrušením dohody s uživatelem nezanikají souhlasy udělené uživatelem v souvislosti s dohodou a právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této dohody (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty). Každý Uživatel A odpovídá za jednání i opomenutí každého Uživatele B, který tvoří ať přímo či nepřímo jeho organizační součást.
 36. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu zInfo a VZ. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí hmotným i procesním právem České republiky.