Detail formuláře

Zadavatel
Obec Ráječko
 
IČ: 00280844
 
nám. 1. máje, 67902 Ráječko
Rámcová smlouva
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky
Stavební práce
Druh
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
Zakázka vypisována jménem
jiného zadavatele
Lhůta pro podání nabídek
23.03.2020 (-105 dní)
Podpořeno z fondů EU
Požadované certifikáty, normy
Není požadováno
Požadovaná jistota
Není požadováno
Požadovaní kvalifikovaní pracovníci
Není požadováno
Objem požadovaných minulých zakázek
Není požadováno
Další požadavky
Není požadováno

Část zakázky č.1

Název části zakázky
Ráječko, ul. Osvobození a Nám. 1.máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je novostavbu místa pro přecházení, stavební úpravy stávajícího chodníku, novostavbu nových chodníků a novostavbu parkovacích ploch.
Očekávaná cena
2 300 000,00 CZK
Zakázka na dobu neurčitou
Doba trvání této části zakázky - Od:
01.07.2020
Doba trvání této části zakázky - Do:
30.09.2020
Kritérium pro výběr vítěze
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka
Použita elektronická aukce

Kritérium č.1

Kritérium pro výběr vítěze
Celková nabídková cena bez DPH
Váha
80%
Popis
Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Kritérium č.2

Kritérium pro výběr vítěze
Délka realizace díla
Váha
20%
Popis
Předpokládaný termín předání staveniště je 01.07.2020. realizace může být stanovena maximálně do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
Hodnocení kritéria délka realizace díla bude provedeno tím způsobem, že bude hodnocena nabízená délka realizace díla v kalendářních dnech ode dne předpokládaného předání staveniště, tj. od 01.07.2020. Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejkratší délkou realizace. Nejvhodnější nabídka obdrží 100 bodů. Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník zadávacího řízení v rámci tohoto kritéria nabídne zkrácení doby realizace díla o více jak o 30% oproti maximálně stanovené době realizace, bude takovéto nabídce v tomto kritériu přiřazeno 0 bodů.

Kategorie předmětu (CPV)
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy